Proves

Borsa extraordinària de bomber

La fase d’oposició estarà formada per quatre proves (test de coneixements, prova d’aptitud física, prova psicotècnica i proves mèdiques).

 
-Exercici de coneixements teòrics

L’exercici consistirà en una prova tipus test de 50 preguntes amb quatre respostes alternatives, de les quals únicament una serà correcta. Cada pregunta tindrà un valor d'un punt i es descomptarà 0,25 per cada pregunta errada. No comptaran ni les preguntes en blanc ni les que tenguin diverses marques. Les preguntes estaran relacionades amb els temes que es detallan a l'apartat de temaris.

 

-Proves d’aptituds físiques

Per a la realització d’aquesta prova, el mateix dia de la seva execució les persones aspirants hauran de lliurar al tribunal un certificat mèdic expedit com a màxim tres mesos abans de la realització de la prova. Hi ha de constar explícitament que: “es compleixen les condicions físiques necessàries per realitzar els exercicis de l'annex I de la convocatòria per a la creació de la borsa de bomber/a del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis del Consell Insular de Menorca”. 


-Prova psicotècnica
Aquest exercici consistirà en l’exploració psicotècnica per acreditar nivells d’aptitud i actitud dels aspirants amb la finalitat de determinar el perfil específic que exigeix l’exercici del lloc de treball de bomber.

 

-Proves mèdiques
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per professionals mèdics col·legiats, per comprovar que no es detecta en les persones aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 2 d’aquesta convocatòria.


Borsa extraordinària d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL)
Les proves consistiran en la comprovació dels coneixements i la capacitat analítica dels aspirants, amb la realització d'exercicis que demostrin la possessió d'habilitats i destreses relacionades amb el temari que consta en les basesi en el temps que determini el tribunal. Les proves poden ser tant de caràcter teòric com teoricopràctic. Aquestes proves es puntuaran de 0 a 10 punts i serà necessari obtenir un mínim de 5 punts per continuar el procés selectiu.

  
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS